เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพิมพ์ ผาลา, อาภัสรา โง่นแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรัตน์ สุวรรณศรี, ฐิติพร จิราธนทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างเครื่องเพาะถั่วงอกไร้กระสอบป่านแบบอัตโนมัติสำหรับครัวเรือน 2.ออกแบบระบบน้ำวนและระบบการตั้งเวลารดน้ำถั่วงอกเพื่อลดการใช้แรงงานและหย่อนระเวลา การเก็บผลผลิต โดยใช้ระบบน้ำวนปริมาตรของน้ำ 7 ลิตร ตั้งเวลาการรดน้ำเมล็ดธัญพืช ให้ปั๊มน้ำทำงาน 5 นาที ปิด 1 นาที แบบวนซ้ำ จากการทดลองใช้พบว่า ใช้ปริมาณถั่วเขียว 100 กรัม สามารถเพาะถั่วงอกได้ 500 กรัม และสามารถเก็บผลผลิตได้ในเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากเริ่มบรรจุในถังเพาะ