การพัฒนาคุณสมบัติของถ่านไม้ไผ่อ่อนที่ใช้ความร้อนยาวนานและสม่ำเสมอ เพื่อทดแทนแอลกอฮอล์แข็งที่มีตามท้องตลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จามิกร สุนารักษ์, ธนกร จันทฤาไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาคุณสมบัติของถ่านไม้ไผ่อ่อนที่ใช้ความร้อนยาวนานและสม่ำเสมอ เพื่อทดแทนแอลกอฮอล์แข็งที่มีตามท้องตลาด แบ่งขั้นตอนการทดลองเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาการเพิ่มปริมาณของเกลือมีผลต่ออุณหภูมิและพลังงานความร้อนที่เพิ่มขึ้น พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปวัสดุที่ให้พลังงานความร้อนที่สม่ำเสมอและยาวนานคือ อัตราส่วน 173 : 2 ให้พลังงานที่พอดีต่อการนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแทนวัตถุที่เป็นสารเคมี โดยให้ความร้อนที่พอเหมาะในการอุ่นอาหาร และใช้เวลานานถึง 190 นาที

ตอนที่ 2 ศึกษาสารช่วยยึดติดที่มีตามธรรมชาติและเปรียบเทียบพลังงานความร้อน ระยะเวลาของสารที่ผลิตได้และแอลกอฮอล์แข็งพบว่าถ่านไม้ไผ่อ่อนที่ผลิตได้สามารถใช้แทนแอลกอฮอล์แข็งที่มีขายตามท้องตลาดได้ดีกว่า ระยะเวลาในการอุ่นอาหารได้นานถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง

ตอนที่ 3 ประยุกต์นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พบว่า ถ่านไม่ไผ่อ่อนที่ผลิตได้สามารถต้นทุนการผลิตได้จริงและมากกว่าแอลกอฮอล์แข็งและถ่านไม้ไผ่อ่อนที่ผลิตได้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 46,000 บาท/ปี