การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ซัลไฟด์ด้วยสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าสำหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการผลิตพลังงานไฮโดรเจน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีภัทร ฉันทอุไร, เจเด็น จรดล, วรกฤต บัวแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานไฮโดรเจนถือเป็นพลังงานสะอาดทางเลือกหนึ่งที่ผลิตได้หลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่นิยมคือการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Water Splitting) ซึ่งต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (Photocatalyst) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงโดยการสังเคราะห์ซิงค์ซัลไฟด์ที่เจือด้วยทองแดง (Cu-ZnS) ซึ่งมี Energy band gap ต่ำ ส่งผลให้ให้อิเล็กตรอนใช้พลังงานน้อยในการแยกน้ำ นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงด้วยการเติมสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในขั้นตอนการสังเคราะห์ โดยนำสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าใส่ลงในปฏิกิริยาระหว่างซิงค์คลอไรด์ คอปเปอร์คลอไรด์และโซเดียมซัลไฟด์ แล้วนำตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ศึกษาคุณสมบัติเชิงแสงด้วยเทคนิค UV/Visible Spectroscopy และ Photoluminescense ศึกษาโครงสร้างของผลึกด้วยเครื่อง X-Ray Diffraction (XRD) และวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุด้วยเทคนิค Energy-Dispersive X-ray spectroscopy (EDX) นอกจากนี้ทางกลุ่มวิจัยยังได้ออกแบบอุปกรณ์แยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์ โดยนำตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่สังเคราะห์ได้เคลือบลงบนกระจกแล้วใส่ในอุปกรณ์ซึ่งแช่อยู่ในน้ำและมีช่องให้น้ำไหลผ่าน โดยปล่อยให้อุปกรณ์รับแสงอาทิตย์ จะเกิดกระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจน สุดท้ายจึงหาปริมาณของแก๊สไฮโดรเจนที่ได้เพื่อนำไปศึกษาต่อไป