โครงงานฐานยิงจรวดดับเพลิงเคลื่อนที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกณัฐ วรวนิชย์, นรภัทร ศรีปรางค์, สุวิจักขณ์ อัครจิตตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง, นิภารัตน์ รูปไข่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่มนุษย์นั้นมีความสามารถต่างๆ มากมายแต่ก็ยังคงมีขีดจำกัดด้านสภาวะทางด้านร่างกายหลายๆ อย่าง จึงนำไปสู่อุบัติเหตุด้านต่าง ๆ อีกทั้งการที่กู้ภัยจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการรับข่าวสาร ประสานงาน การเตรียมตัว และการเดินทาง ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถลดอุบัติเหต สู่การลดอัตราการเสียชีวิตได้ โดยการนำอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีขีดจำกัดการทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สูงกว่ามนุษย์

ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาแก้ไขปัญญาหานี้ได้อย่างเหมาะสม และ อีกทั้งเรายังสามารถพัฒนาโปรแกรมของปัญญาประดิษฐ์ได้เรื่อย ๆ จึงเกิดเป็น Intregrated Fire Rescue Tank โดยผ่านการบูรณาการเข้ากับความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การใช้ความรู้ในสาขาฟิสิกส์ ในเรื่องการเคลื่อนที่วิถีโค้ง แรงดันแก๊ส และระบบไฟฟ้าในอุปกรณ์ ความรู้ในสาขาเคมี ในเรื่องสารที่สามารถดับเพลิงได้ และสารที่สามารถจุดระเบิดเป็นแรงดันแก๊สได้ ความรู้ในสาขาคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ การต่อและโปรแกรมบอร์ดควบคุม การใช้ระบบเครือข่ายในการสตรีมมิ่งภาพ และการควบคุมแบบไร้สาย และความรู้ในสาขาวิศวกรรม ในเรื่องการวางโครงสร้าง การวางระบบขับเคลื่อน และการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในตัวรถให้เกิดประโชขน์สูงสุด