การวิเคราะห์และศึกษาเพื่อนำมาสู่การหาคำตอบของปฏิทรรศน์ของเปโต (Peto's Paradox)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณพัฒน์ เฉลิมเกียรติสกุล, สรธร เเสงหิรัญ, ณัฐนันท์ จันทร์ฉวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศวิษฐ์ วีระยุทธวัฒนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิทรรศน์ของเปโต (Peto's Paradox) กล่าวถึงความย้อนแย้งของการเกิดมะเร็งในสัตว์ขนาดใหญ่เช่น วาฬหรือช้าง เทียบกับสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สัตว์ฟันแทะ โดยสัตว์ใหญ่มีโอกาสเกิดมะเร็งมากกว่าทั้งๆที่มีจำนวนเซลล์และช่วงชีิวิตมากกว่า ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางพันธุกรรม ชีวโมเลกุลและสรีรวิทยาที่ส่งผลต่อการต้านมะเร็งของสัตว์ขนาดใหญ่ โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการศึกษาจีโนมและสรีรวิทยาเปรียบเทียบ การศึกษาวิจัยนี้ให้ความสำคัญกับการหาคำตอบของ ปฏิทรรศน์ของเปโต (Peto's Paradox) ซึ่งสามารถต่อยอดไปเพื่อหาแนวทางใหม่ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้