การระบุ microRNA ตัวควบคุมหลัก ที่สามารถกระตุ้นเซลล์ผนังมดลูกของมนุษย์ (Human Endometrial cell line: RL95-2) ให้พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนมนุษย์ภายนอกร่างกาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ ปอยสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนติ จันทรโชติชัชวาล, พิษณุ จันทรเสวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Abstract

Aims: To study the association between microRNAs (miRNA) during the course of endometrial receptivity development using methods in network analysis. This allows us to identify important microRNAs, to search for their targets, and to ultimately determine their functions.

Materials and Methods: Processed data of 787 miRNAs of 7 samples from the miRNA microarray dataset (accession: E-GEOD-34435) was analyzed using the resampling method and partial correlation analysis. Association pairs with absolute partial correlation coefficients greater than 0.6 and corrected p-value lower than 0.001 were modeled into a graph/network. PageRank centrality was computed to identify miRNAs with a significant relation to receptivity. Sequences of important miRNAs were used in BLAST to identify genes with complementary sequences.

Results: A total of 79 association pairs with 33 microRNAs passed the cutoff and were modeled into a network. There were 72 negative and 7 positive associations. PageRank centrality identifies top 10 miRNAs as follows: miR-766, miR-197, miR-32*, miR-30d, miR-574-3p, miR-574-5p, miR-34b*, miR-26b, miR-494, and miR-29c. With sequences of top 5 miRNAs plus miR-574-5p, BLAST identified 2-3 putative targets of each miRNAs

Discussion: The study revealed predominantly negative associations which may result from tightly controlled antagonistic regulations between miRNAs. Several miRNAs such as miR-30d were reported as important to receptivity, while others including miR-494 and miR-574 were associated with receptivity failure. BLAST identified a few putative targets that were shown by previous studies to regulate endometrial receptivity e.g. PTGS1, LAMA2, COL4A1, etc. Under the assumption that miRNA mostly downregulates its target, the putative effects of miR-766 and miR30d were ambiguous. miR-197 may promote receptivity, but miR-32* and miR-574 seem to suppress endometrial receptivity.

Conclusion: We successfully analyzed the dataset and identified miRNAs that might be important for endometrial receptivity and could potentially be used for treating infertility. However, they have yet to be proven by a set of experiments.