การศึกษาและวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมจากพืชในท้องถิ่นเพื่อการย่อยสลายพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวพัชร เจตนาธรรมจิต, เบญญาภา ดอกแก้ว, ฐิตินันท์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวัช ภู่ระหงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมจากพืชในท้องถิ่นเพื่อการย่อยสลายพลาสติก มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมสำหรับนำไปต่อยอดสำหรับการย่อยพลาสติกจากพืชในท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี และ (2) เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Vanadium(II) Chloride สำหรับการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียม (3) เพื่อสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมด้วยวิธีการ Green synthesis ที่เป็นวิธีสังเคราะห์จากสารสกัดของพืช