การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแคโรทีนอยด์ที่สกัดมาจากพืชสวนครัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยชมพู แกมไทย, หทัยภัทร ชโลธร, นพคุณ นรนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวัช ภู่ระหงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สกัดสารแคโรทีนอยด์ โดยนำพืชสวนครัวทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ปวยเล้ง คะน้า พริก และตำลึง มาสกัดแคโรทีนอยด์ เปรียบเทียบพืชที่ให้ปริมาณแคโรทีนอยด์มากที่สุด และศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแคโรทีนอยด์ที่สกัดมาจากพืชสวนครัว เพราะแคโรทีนอยด์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สามารถยับยั้งสารอนุมูลอิสระได้ ซึ่งสารอนุมูลอิสระนั้นเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และนำผลทดลองที่ได้ไปพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อไปในอนาคต