การศึกษาประสิทธิภาพของไม้เท้าโดยการออกแบปรับความสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศา พูนพานิช, ชณิชตา ชมกระบิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ หนูเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากอายุที่มากข้ึน สุขภาพก็เริ่มเสื่อมลงอวัยวะวะต่างๆเริ่มท่ีจะทางานไม่ปกติ ในที่น้ีที่พบเจอกับอากง และอาม่า คือปัญหาเรื่อง การเดิน โดยจะมีอาการก็คือสูญเสียการทรงตัว

บางทีมีอาการปวดหลังเข้ามาร่วมด้วย ทำให้ต้องเดินหลังค่อม เพราะ การที่เดินก้มตัวจะทำให้รู้สึกไม่เจ็บ แต่ถ้าหากทำอย่างน้ีไปเรื่อยๆกระดูกสันหลังอาจจะเสื่อมสภาพไวกว่าเดิมได้