ระบบเปิดปิดไฟอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรมัย หนูเลี่ยม, ณัฐดนัย จิตณรงค์, กนิษฐา เกื้อกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการผลิตไฟฟ้านั้นต้องใช้ต้นทุนสูง เเละในการผลิตไฟฟ้าบางรูปแบบต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิต เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ เราจึงควรที่จะช่วยกันประหยัดไฟ เเละ ปิดเมื่อไม่จำเป็น ในปัจจุบันการใช้ชีวิติของเราเป็นไปอย่างเร่งรีบ ด้วยลักษณะสังคมเมือง ทำให้ในบางครั้งเราอาจจะลืมปิดไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของการ สิ้นเปลืองพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์

ทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าในการควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้านโดยผ่านสัญญานไวไฟ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย เเละช่วยในการประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจำลองและพัฒนาระบบเปิดปิดไฟฟ้าด้วย wifi

2.สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยมือถือ

ขอบเขตการศึกษา

  1. เพื่อจำลองและพัฒนาระบบเปิดปิดไฟฟ้าด้วย wifi

1.1 ใช้ Node mcu เป็นอุปกรณ์เชื่อม wifi

1.2 ใช้โฟโต้บอร์ดเป็นแผงในการเชื่อมวงจรไฟฟ้า

1.3 ใช้ LED จำลองหลอดไฟฟ้า

  1. สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยมือถือ

2.1 ใช้สมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อกับ wifi ได้