แอร์นาว: ระบบเตือนภัยหมอกควันพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัค เฉลิมบุญ, ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ, พัฒนกาญจน์ เมธาวิกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญสุภางค์ แปงคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาหมอกควันพิษในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและในเขตเมืองใหญ่ที่มีปัญหาจราจร ได้สร้างผลกระทบทางสุขภาพแก่ผู้คนระดับสังคมและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาคล้ายกันทั่วโลก จนปี 2557 ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้มลพิษทางอากาศ เป็นความเสี่ยงทางสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยิ่งกว่าความอดอยากและโรคจากการสูบบุหรี่

ในประเทศไทยนั้น ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้ดำเนินการติดตามวัด วิเคราะห์ แสดงผลและเก็บข้อมูลค่าคุณภาพอากาศที่สำคัญ โดยบางหน่วยงานยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด อย่างไรก็ตามผู้พัฒนาพบว่าปัจจุบันยังไม่มีระบบบูรณาการข้อมูลเหล่านั้น เพื่อแปลงเป็นสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่คนชรา เด็กเล็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ ที่นับวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ทีมผู้พัฒนาจึงตั้งใจสร้าง ‘แอร์นาว: ระบบเตือนภัยหมอกควันพิษ’ ซึ่งประยุกษ์ใช้เทคโนโลยี Open API และ Map API ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันมือถือบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยสามารถดึงข้อมูลค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5), ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ม ค่าอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส, °C) และความชิ้น (Humidity) เพื่อนำมาแปลงเป็นสารสนเทศ แจ้งเตือนอันตรายจากมลพิษทางอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้งานหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพนั้น

โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายแรกคือเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดและที่พักอาศัยของทีมนักพัฒนา