สารสกัดจากจาวมะพร้าวเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากในการตอนกิ่งชะอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลลดา วิมล, อันธิกา ขุนสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชะอม เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม ไม่ค่อยมีโรคและแมลงศัตรูพืชมารบกวน และยังเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมีวิธีการขยายพันธุ์ได้หลายวิธี การตอนกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์ประเภทหนึ่งที่ทำให้กิ่งพืชออกรากในขณะอยู่ติดกับต้นแม่ เมื่อกิ่งตอนนั้นออกรากดีแล้ว จึงตัดไปปลูกต่อไป การตอนกิ่งเป็นการตัดท่อลำเลียงอาหารของพืชส่วนท่อน้ำยังมีอยู่ตามปกติ จึงทำให้กิ่งที่ทำการตอนได้รับน้ำอยู่ตลอดเวลา การออกรากของกิ่งตอน จะขึ้นอยู่กับความชื้น การถ่ายเทอากาศ และ สารอาหารที่ได้รับ และใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตค่อนข้างนาน

จากการศึกษาเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืช พบว่ามีสารที่เรียกว่า ออกซิน ซึ่งช่วยในการยืดตัวของพืช ทางผู้จัดทำจึงคิดว่าสารนี้น่าจะมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งสารดังกล่าวจะพบมากในบริเวณ ปลายยอด ปลายราก และต้นอ่อนที่กำลังงอก ซึ่งในจาวมะพร้าวก็มีองค์ประกอบของออกซิน

อยู่ด้วย

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะศึกษาการทำสารสกัดจากจาวมะพร้าวเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากในการตอนกิ่งชะอม