โครงงานศึกษาผลของสารแทนนินในกากชาดำ และกากกาแฟอาราบิก้า ที่มีผลต่อการกันเชื้อราในไม้ยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รหัท ตั้งโสภณ, เพชรลดา เจริญสกุลไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเรื่องที่อยู่อาศัยนับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน ซึ่งในอดีตผู้คนมีความนิยมสร้างเฟอร์นิเจอร์จากไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ยางพาราโดยนำมาใช้ทดแทนไม้ชนิดอื่นๆ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นั่นก็คือการเจริญเติบโตของเชื้อรา ที่อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ความชื้น ความดันอากาศ ปริมาณน้ำฝน โดยประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงมีระดับอุณหภูมิค่อนข้างสูงและฝนตกค่อนข้างมากเกือบตลอดปี ทำให้ประเทศไทยมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี ร้อยละ 72-74 และจะลดลงเหลือร้อยละ 62-69 ในช่วงฤดูร้อน (อ้างอิงจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา : https://www.tmd.go.th/info/) ซึ่งทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้เกิดการเสื่อมสภาพ ดูไม่น่าใช้งานเท่าที่ควรและต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า และเกิดปัญหาขยะจากการทิ้งเฟอร์นิเจอร์ที่ขึ้นราเพิ่มมากขึ้น

ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการค้นพบน้ำมันปิโตรเลียม และความก้าวหน้าในความเข้าใจ ทางด้านเคมีทำให้ผู้คนได้นิยมเปลี่ยนวัสดุในการสร้างเฟอร์นิเจอร์จากไม้ นำไปสู่การใช้วัสดุสังเคราะห์ เช่นพลาสติก เนื่องด้วยระยะเวลาในการผลิตไม่ยาวนาน และมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ทำให้ราคาถูกลงไปด้วย จากการสำรวจทางสถิติ พบว่ามีขยะถึง 27 ล้านตันต่อปี(อ้างอิงจากเว็บไซต์ไทยพับลิก้า : https://thaipublica.org/2018/09/varakorn-263/) ส่งผลให้ปัจจุบันผู้คนเกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงทำให้คนส่วนใหญ่หันกลับมานิยมเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น เช่น ไม้จากไม้ยางพารา ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้สารกันรา หรือกรดซาลิซิลิคซึ่งส่งผลให้เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และมีผลเสียต่อสุขภาพ ได้แก่ ถ้าบริโภคกรดซาลิซิลิคจนมีความเข้มข้นในเลือดถึง 25 – 35 มิลลิกรัม/เลือด 100 มิลลิกรัม จะมีอาการอาเจียน หูอื้อ มีไข้ กระวนกระวาย ชัก ไตวายและอาจถึงเสียชีวิตได้

ดังนั้น ทางผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะผลิตไม้ยางพาราที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดแทนนินจากกากชาดำ และกากกาแฟอาราบิก้าต่างชนิดกัน และที่ความเข้มข้นต่างๆที่ใช้ในการป้องกันการขึ้นราของไม้ยางพาราที่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ และสามารถลดปริมาณขยะจากกากชาดำ และกากกาแฟอาราบิก้าเหลือทิ้งอันจะเป็นเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยประหยัดเงินในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่