โฟมจัดดอกไม้จากเส้นใยวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลพร โพนเวียง, พิริยากร เวศกาวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง โฟมจัดดอกไม้จากเส้นใยวัสดุธรรมชาติ (Floral form from natural fiber) จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาคุณสมบัติของเส้นใยวัสดุธรรมชาติในการรักษาความชื้น การคงสภาพของดอกไม้ที่อยู่บนโฟมจัดดอกไม้ และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโฟมจัดดอกไม้จากเส้นใยวัสดุธรรมชาติกับโฟมจัดดอกไม้จากเส้นใยสังเคาะห์ทางเคมี โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการเปรียบเทียบเส้ยใยวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้จากการเกษตร ได้แก่ ซังข้าวโพด แกลบดำ และขี้เลื่อย ซึ่งเป็นวัสดุที่มีรูพรุน สามารถอุ้มน้ำได้ดี และใช้ตัวประสานเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษที่ไม่มีมูลค่าและเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้จัดทำดำเนินการทดลองทั้งสิ้นสามขั้นตอน ตอนที่ 1 ศึกษาคุณสมบัติการรักษาความชื้นของเส้นใยวัสดุธรรมชาติที่ดีที่สุด ตอนที่ 2 เปรียบเทียบอัตราส่วนของเส้นใยวัสดุธรรมชาติแต่ละชนิดที่เหมาะสมในการนำมาทำโฟมจัดดอกไม้ ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพในการคงสภาพของดอกไม้ที่อยู่บนโฟมจัดดอกไม้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ผลที่ได้รับจากการทำโครงงานนี้คือ โฟมจัดดอกไม้จากเส้นใยซังข้าวโพดและขี้เลื่อยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโฟมจัดดอกไม้จากเส้นใยวัสดุสังเคราะห์ทางเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยากซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต แล้วยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง ชุมชน และประเทศอีกด้วย