การศึกษาเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยโปรตีนจากถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสุภา จันทะคุณ, ณัฐณิชา ยุวนะวณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพ ในการย่อยโปรตีนต่ำ ส่งผลให้มีภาวะท้องอืด และได้รับประโยชน์จากโปรตีนไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพของร่างกาย ทำให้ต้องรับประทานอาหารเสริมที่มีราคาแพง

ซึ่งจากการศึกษาพบว่าโปรตีนนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากเนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่ว โดยโปรตีนจากพืชนั้นจะย่อยได้ง่ายรวมถึงมีสารที่เป็นอันตรายต่อผู้สูงวัยน้อยกว่าแต่มักมีกรดอะมิโนไม่ครบถ้วนสำหรับสารอาหารที่ต้องการและในด้านราคาของพืชจะต่ำกว่าเนื้อสัตว์อย่างเห็นได้ชัด ถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งที่พบในประเทศไทย มีโปรตีนมากถึง 38 กรัม ต่อปริมาณ 100 กรัม รวมถึงมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดมากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ ที่พบในท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาวิจัย เพื่อผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีน อาทิ โปรตีนอัดเม็ด ผงชงดื่ม เครื่องดื่ม ที่มีรสชาติที่ดีและราคาถูกต่อไป