การวิจัยตรวจสอบเส้นประสาทเเละกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูดิพัฒน์ สยุมพร, อัญชลิษา ศักดิ์ศรีชัย, ศรัณย์พร สมานจิตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศศราพร บุญทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า คือ การวัดการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ โดยทั่วไปการที่เส้นประสาทและกล้ามเนื้อจะทำงานเพื่อรับรู้ความรู้สึกหรือเคลื่อนไหวต้องอาศัยการนำไฟฟ้าผ่านเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อ การตรวจนี้จะเป็นการวัดสัญญาณไฟฟ้าจากเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อในบริเวณที่มีอาการผิดปกติเพื่อช่วยในการระบุตำแหน่งของเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อที่มีปัญหาและนำไปสู่การตรวจหรือรักษา