การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวกานต์ ศรีมารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไลลา อุดมทวีพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบสมองกลฝังตัว 2) เพื่อพัฒนา Mobile Application สำหรับการจัดการการเกษตร การดำเนินโครงงานเริ่มต้นจาก การวิเคราะห์ระบบ การเขียนคำสั่งระบบให้ทำงาน การออกแบบ Hardware การทดสอบการทำงานของระบบ ผลการดำเนินการโครงงาน การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ได้ระบบฟอกอากาศ ระบบเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ทำงานโดยอัตโนมัติและระบบเปิด-ปิดปั๊มน้ำผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ