บล็อกประสานจากซีเมนต์และเปลือกไข่ไก่ผสมวัสดุทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช ปุ่มทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิฑา เทภูเขียว, ทัศนีย์ สมศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านปราสาท

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง บล็อกประสานจากซีเมนต์และเปลือกไข่ไก่ผสมวัสดุทางการเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบล็อกประสานจากเปลือกไข่ไก่ผสมวัสดุทางการเกษตรที่สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพคงทนยาวนานและลดต้นทุนในการผลิต โดยได้ศึกษาเกี่ยวปริมาณของวัสดุที่นำมาผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยจากวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ชานอ้อย และหญ้าแห้วหมู

จากการทดลองพบว่า บล็อกประสานขนาด 10 x 25 x 12.5 เซนติเมตร ในอัตราส่วนการผลิตที่ 1:2:1 (ซีเมนต์ : เปลือกไข่ไก่ : วัดสุทางการเกษตร) ที่มีความแข็งแรงต่อการรับน้ำหนัก และการดูดซึมน้ำ ดังนี้บล็อกประสานที่ผลิตจากซีเมนต์และเปลือกไข่ไก่ผสมฟางข้าวรับน้ำหนักได้มากที่สุดที่น้ำหนัก 970 นิวตัน การดูดซึมน้ำ 16.25 % รองลงมาคือบล็อกประสานที่ผลิตจากซีเมนต์และเปลือกไข่ไก่ผสมชานอ้อยรับน้ำหนักได้ 920 นิวตัน การดูดซึมน้ำ 27.41 % และบล็อกประสานที่ผลิตจากซีเมนต์และเปลือกไข่ไก่ผสมหญ้าแห้วหมูสามารถรับน้ำหนักได้น้อยที่สุด 510 นิวตัน การดูดซึมน้ำ 13.56 % ซึ่งจากการทดลองได้มีการนำไปเปรียบเทียบกับบล็อกประสานตามท้องตลาดทั่วไปผลปรากฏว่าบล็อกประสานที่ผลิตจากซีเมนต์และเปลือกไข่ไก่ผสมฟางข้าวมีน้ำหนักเบากว่าที่น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม มีการดูดซึมน้ำได้น้อยกว่า 13 % ทำให้บล็อกประสานที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพความคงทนได้ยาวนานกว่าบล็อกประสานทั่วไป