หอคอยพยุงต้นทุเรียนเพื่อป้องกันการล้มหรือเอียงของต้นอ่อนในหลุมปลูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิภาณ ไพฑูลย์, อติวิชญ์ ศรีบริบูรณ์, ฐณะวัฒน์ รูปเลื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิฑา เทภูเขียว, ทัศนีย์ สมศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านปราสาท

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง หอคอยพยุงต้นทุเรียนเพื่อป้องกันการล้มหรือเอียงของต้นอ่อนในหลุมปลูก (Durian support tower to prevent the sapling from falling or tilting in the planting hole.)

โดยมีที่มาและความสำคัญของปัญหาดังนี้ ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษให้ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นทุเรียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทุเรียนเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับกลุ่มเกษตรกรใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ด้านการปลุกทุเรียนทำให้เกิดความเสียหายและเพิ่มค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หนึ่งในปัยหาที่สำคัญคือการปลูกต้นทุเรียนในช่วงแรกเกษตรกรมีการนำทุเรียนลงหลุมปลูกและใช้ไม้มามัดเข้ากับต้นทุเรียนเพื่อป้องกันการล้มหรือเอียงของต้นทุเรียน ซึ่งอาจทำให้ต้นทุเรียนหักที่เกิดจากการมัดแน่นเกินไปหรือการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมทำให้ต้นทุเรียนเกิดความเสียหายบริเวณลำต้นและอาจส่งผลให้ต้นทุเรียนเสียหายหรือตาย

คณะผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจที่จะประดิษฐ์หอคอยพยุงต้นทุเรียนเพื่อป้องกันการล้มหรือเอียงของต้นอ่อนในหลุมปลูก เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับชาวเกษตรกรและทดลองหาประสิทธิภาพของการใช้หอคอยพยุงต้นทุเรียนในการปลูกทุเรียนในช่วงเวลา 1 – 2 เดือนแรกในการปลูก

ผลการประดิษฐ์หอคอยพยุงต้นทุเรียนเพื่อป้องกันการล้มหรือเอียงของต้นอ่อนในหลุมปลูก พบว่าการสร้างหรือประดิษฐ์หอคอยในลักษณะพีระมิดยอดตัด 4 เสา ที่ทำมุม 60 องศากับต้นทุเรียนและมีท่อแกนกลางเพื่อพยุงลำต้นความยาว 10 เซนติเมตร สามารถใช้ได้จริงกับต้นทุเรียนเพื่อพยุงลำต้นให้ตั้งตรงและไม่ทำให้เกิความเสียหายของต้นทุเรียนในทุเรียนที่มีอายตั้งแต่ 1-4 เดือน อีกทั้งยังลดปัญหาการการตัดไม้เพื่อมาทำหลักในการประคองหรือพยุงลำต้น