นวัตกรรมไฟจราจรอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จรินทร ซุยกระเดื่อง, เบญญาภา ไชยราช, พร้อมพงษ์ โคตก่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์, เดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราได้คิดค้นนวัตกรรมไฟจราจรอัจฉริยะขึ้นมาโดยมันมีความสามารถในการตรวจจับAmbulanceที่กำลังมุ่งหน้ามายังสี่แยกเพื่อนำคนไข้ คนป่วย หรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินนำส่งยังโรงพยาบาลที่เป็นจุดมุ่งหมาย โดยการปรับเปลี่ยนระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟ และได้มีการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟอัตโนมัติ เพื่อให้Ambulance นำผู้ป่วยส่งไปถึงที่หมายได้ทันเวลา และรวดเร็ว สะดวกในการเดินทาง และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย เพื่อให้ลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด และปลอดภัยที่สุด หลายๆจังหวัดในประเทศไทยประสบปัญหาการจราจรคับคั่ง และรถติดเป็นจำนวนหลายแห่ง ตัวอย่าง เมืองแคลิฟอร์เนีย เมือง Pleasanton ได้ติดตั้ง Intersector เพื่อทดลองใช้งานแล้ว เจ้าสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะนี้จะใช้ Microwave radar gun ในชีวิตจริง แต่ในสถานการณ์จำลองจะใช้ Module ที่เป็นเครื่องมือ จับAmbulance จำลอง และนำมาคำนวณหาระยะเวลาการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร แล้วปรับให้เหมาะสมกับจำนวนรถบนท้องถนน เพื่อลดภาวะรถติดในเมืองหรือตำแหน่งในบริเวณนั้น