นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้มีปัญหาด้านการนอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติทนันท์ อันทะปัญญา, ปัทมพร โพธิ์ศรีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์, นาคิน สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้มีปัญหาด้านการนอน ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากประสบปัญหาด้านการนอน ทั้งอาการนอนไม่หลับ หลับไม่สนิท หรือตื่นยาก คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาด้านการนอนที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำนาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้มีปัญหาด้านการนอน โดยการจัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสะดวกสบายและบรรเทาปัญหาด้านการนอน ซึ่งมีหน้าที่จะปล่อยคลื่น White noise เพื่อช่วยให้นอนหลับสบาย และเป็นนาฬิกาปลุกที่จะปล่อยเสียงธรรมชาติที่เหมาะสมกับการตื่นออกมาเพื่อแก้ปัญหาด้านการตื่นยาก รวมทั้งยังปรับแสงสว่างจากหลอดไฟให้มีความเหมาะสมกับการนอนหลับและการตื่นนอน โครงงานนี้เป็นโครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำการออกแบบและสร้างนาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้มีปัญหาด้านการนอน โดยนำโปรแกรม Arduino มาประยุกต์ใช้กับโครงงานนี้ รวมทั้งสามารถควบคุมผ่าน Smart phone โดยใช้ Application เป็นตัวควบคุมและส่งสัญญาณ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันของเรา

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้มีปัญหาด้านการนอน สามารถบรรเทาปัญหาด้านการนอนและสร้างความสะดวกสบายในการนอน รวมทั้งสามรถควบคุมนาฬิกาอัจฉริยะผ่านทาง Smart phone ได้