การศึกษาความผิดปกติที่แสดงออกทางใบของปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โรคพืชโดยอาศัยการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิพิฐพนธ์ ศรีสุข, อรมน ตัณฑุลเวศม์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์, เฟอร์ดิน โจ จอร์น โจเซฟ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในห้าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทย ปาล์มน้ำมันนั้นแม้จะเป็นพืชที่ค่อนข้างทนต่อสภาพแวดล้อม แต่ก็ยังคงมีโรค ความผิดปกติ รวมถึงการขาดธาตุอาหารที่ส่งผลให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลดลง ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้ต้องได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำและรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้อง แต่ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มบางส่วนไม่สามารถวินิจฉัยความผิดปกติของปาล์มน้ำมันด้วยตนเองได้หรือวินิจฉัยผิด ทำให้ปาล์มไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและยังสิ้นเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนการเตรียมการและวิเคราะห์ตัวอย่างใบเพื่อหาความผิดปกติก็ต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม โดยการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถทำนายปริมาณธาตุอาหารของปาล์มน้ำมันได้จากรูปถ่ายใบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลรักษาต้นปาล์มได้อย่างถูกวิธีและได้รับผลผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ