การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ด้วยกระเทียม กระเพรา และโหระพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ ไพศาล, เทพปรียา ควรผล, ทัศญา ต่อสติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ, อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันพบสารแอฟลาทอกซินที่สร้างโดยเชื้อรา Aspergillus flavus ซึ่งพบในผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นอาหารและอาหารสัตว์ซึ่งเป็นสารพิษที่อันตรายเป็นสารก่อมะเร็งที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อรา Aspergillus flavus ได้แก่ กระเทียม กะเพรา และโหระพา โดยนำสมุนไพร 3 ชนิดข้างต้นมา สกัดหยาบด้วยเอทานอลแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นนำไปเพาะเลี้ยงกับเชื้อรา Aspergillus flavus และตรวจสอบดูการเจริญเติบโตของเชื้อราและการสร้างสารแอฟลาทอกซิน เมื่อได้ผลแล้วจึงจะนำไปทดสอบกับตัวอย่างอาหารจำพวกถั่วแปรรูป ผู้จัดทำคาดหวังว่าผลการทดลองจะตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า กระเทียม กะเพรา และโหระพา สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus และยับยั้งการสร้างสารแอฟลาทอกซินได้