การพัฒนาแผ่นฟิล์มบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดแคปไซซินในพริกขี้หนูร่วมกับสารเมือกจากเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา กลิ่นสง่า, ธนพร มีพุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนาแผ่นฟิล์มบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดแคปไซซินในพริกขี้หนูร่วมกับสารเมือกจากเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดแคปไซซินในพริกขี้หนูสดและพริกขี้หนูแห้งจากนั้นนำแคปไซซินที่สกัดได้มาศึกษาอัตราส่วนของแคปไซซินกับเมือกแมงลักและว่านหางจระเข้ในการผลิตแผ่นฟิล์มบรรเทาอาการปวดแล้วศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้แผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้นโดยมีขั้นตอนการทดลอง 3 ตอนซึ่งตอนที่ 1 จะทำการสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูสดและพริกขี้หนูแห้งโดยวัดปริมาณแคปไซซินจากเครื่องสเปกโฟโตเตอมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างแคปไซซิน ว่านหางจระเข้ และเมล็ดแมงลักในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มโดยศึกษาจากสมบัติทางกายภาพ ตอนที่ 3 นำแผ่นฟิล์มที่ได้มาศึกษาประสิทธิภาพโดยใช้เครื่อง tension testและให้ผู้ทดลองจำนวน 50 คน ทดลองใช้