การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และโปรตีนของจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ ที่กินอาหารจากสูตรพืชสมุนไพรแต่ละชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยขวัญ อักษรศักดิ์, ภัณฑิรา นุสาวา, ปัทมพร ขอดเมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณนิภา เชื้อสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และโปรตีนของจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ ที่กินอาหารจากสูตรพืชสมุนไพรแต่ละชนิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ศึกษาสูตรอาหารจากพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ 2) ศึกษาปริมาณโปรตีนในจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ 3) ศึกษา ค่า N P K ในมูลของจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ ที่กินอาหารจากพืชสมุนไพรแต่ละชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว 4) ศึกษาจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำอบสมุนไพรแต่ละชนิดที่มีผลต่อโปรตีน ความสะอาด ความชื้น และการเน่าเสีย ศึกษาความพึงพอใจต่อการทานจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำอบสมุนไพรในแต่ละสูตร 5) ศึกษาความพึงพอใจต่อการทานจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำอบสมุนไพรในแต่ละสูตร การทดลองในครั้งนี้มีวิธีการทดลอง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาสูตรอาหารจากพืชสมุนไพรในการเลี้ยงจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ 2) ศึกษาโปรตีนจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ ที่ได้สูตรอาหารจากพืชสมุนไพร 3) ศึกษา ค่า N P K ในมูลของจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ ที่กินอาหารจากพืชสมุนไพรแต่ละชนิด 4) ศึกษาคุณภาพของจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ อบสมุนไพร 5) ศึกษาความพึงพอใจต่อการทานจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ สมุนไพรในแต่ละสูตร พบว่า 1) สูตรอาหารจากพืชสมุนไพรที่เลี้ยงจิ้งหรีดจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ ทำให้มีมวลและเจริญเติบโตเร็วที่สุดได้แก่ อาหารจากพืชสมุนไพรจากสูตรตำลึง 2) สูตรอาหารจากพืชสมุนไพรที่เลี้ยงจิ้งหรีดจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ ทำให้มีโปรตีนใกล้เคียงกับไข่ขาวมากที่สุด ได้แก่ อาหารจากพืชสมุนไพรจากสูตรตำลึง

  1. มูลของจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำมีค่า N P K เหมือนกัน โดย มูลจิ้งหรีดที่กินอาหารจากพืชสมุนไพรสูตรตำลึง สามารถนำปลูกต้นข้าวได้ผลการเจริญเติบโตเร็วที่สุด 4) เมื่อนำจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งหรีดทองดำ มาอบด้วยสมุนไพรแต่ละชนิด พบว่าจิ้งหรีดที่อบด้วยสมุนไพรจาก ใบมะกรูดและตะไคร้ มีคุณภาพดีที่สุด 5) กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในการทานจิ้งหรีดทองแดงลายอบสมุนไพรจากตะไคร้มากที่สุด ส่วนจิ้งหรีดทองดำอบสมุนไพรที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด คือ อบด้วยสมุนไพรจากใบมะกรูด