การพัฒนาฟิล์มมัลติเลเยอร์จากไคตินและเซลลูโลส เพื่อผลิตถุงเพาะชำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษมสุข กิติศรีวรพันธ์, เนติรัฐ ทับสีแก้ว, กิตติพศ คามะดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว, สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาฟิล์มมัลติเลเยอร์จากไคตินและเซลลูโลส เพื่อผลิตถุงเพาัชำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ ที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยเรื่อง Spray-Coated Multilayer Cellulose Nanocrystal-Chitin Nanofiber Films for Barrier Applications