เครื่องกำจัดเศษอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระวัฒน์ หมวดประโคน, พัทธนันท์ คณานิตย์, พัณณิตา ขำเข้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง, พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและประดิษฐ์เครื่องกำจัดเศษอาหาร เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำจัดเศษอาหารเเละเพื่อลดจำนวนเศษอาหารที่เหลือทิ้งในครัวเรือน โดยเศษอาหารนี้เป็นปัญหาหนึ่งในครัวเรือน ซึ่งในประเทศไทยนั้นปริมาณขยะเศษอาหารเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยในปี 2556 มีปริมาณเศษขยะมากถึง 26.77 ล้านตัน ซึ่งมีเศษอาหารเป็นสัดส่วนถึง 64 % ถือเป็นปริมาณที่มากเลยทีเดียว และเครื่องกำจัดเศษอาหารที่มีขายในท้องตลาดนั้นมีราคาค่อนข้างสูงทำให้บางครัวเรือนที่มีรายได้ไม่มากนักไม่สามารถเข้าถึงเครื่องกำจัดเศษอาหารที่ขายในท้องตลาดนั้นได้ ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องกำจัดเศษอาหารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดอาหารได้โดยไม่ต้องใช้เวลานาน จากวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาไม่สูงมาก และหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด เพื่อให้แต่ละครัวเรือนที่มีรายได้ไม่มากนักสามารถเข้าถึงเครื่องกำจัดเศษอาหารของเราได้