เครื่องกายภาพบำบัด เพื่อให้กล้ามเนื้อและเอ็นร้อยหวายเกิดความยืดหยุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวลัญช์ แปลงดี, ณัฐริกา สันทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องกายภาพบำบัด เพื่อให้กล้ามเนื้อและเอ็นร้อยหวายเกิดความยืดหยุ่น นั้นได้เกิดจากปัญหาของผู้สูงอายุ และคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณน่องขา มักพบว่ามีความยึดตัวของเส้นเอ็นร้อยหวาย เป็นเหตุทำให้เกิดอาการเจ็บปวดทางร่างกาย ซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา โดยอิงจากการพบเห็นจากสิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน แล้วนำมาศึกษาต่อ แล้วจึงสร้างตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา โดยทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นบริเวณน่องขา ทำให้พบว่าสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านนี้สามารถช่วยบรรเทาการยึดตัวของเอ็นร้อยหวายบริเวณน่องขาได้จริง โดยอาศัยหลักการทรงตัว แต่เนื่องด้วยปัญหาในเรื่องของการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ไม่เท่ากัน จึงได้ทำเพิ่มให้สามารถปรับเพิ่มลดความชันของสิ่งประดิษฐ์นี้ และทางผู้จัดทำได้ทำไม้ต่อขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการทรงตัวให้สามารถยึดจับได้