เตาเผาข้าวหลามเชื้อเพลิงพลังงานจากแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา สมอดง, กัญญาวีณ์ พสุธนานุรักษ์, มัสยวาคุนป์ สหัสพิชญ์เตโช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณวิชญ์ ซาไข, สุณิสา อุดมสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ยังไม่มีการสรุปผล