วัสดุปิดแผลชนิดไฮโดรเจลจาก Eggshell membrane

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีร์พัชชา เทิดกตัญญูพงศ์, พัณณิตา แสงชัจจ์, ปานวาด สมาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ, ณฤทธิ์ วรงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการรักษาแผลผู้ป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้และโดนน้ำร้อนลวกได้อย่างหลากหลายวิธีแตกต่างกันออกไป ตามระดับความรุนแรงของบาดแผล การรักษาเพื่อแก้ปัญหาสูญเสียผิวหนังจากการโดนไฟไหม้และน้ำร้อนลวกจำเป็นต้อง

ระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อและการสูญเสียน้ำจากร่างกาย โดยส่วนใหญ่แล้ว วิธีการรักษาบาดแผลไฟไหม้ที่มีความรุนแรงระดับแรก ไปจนถึงระดับที่สอง จะใช้การทายาปฏิชีวนะประเภทครีมและใช้ผ้าพันแผลร่วมด้วยแต่วิธีการน้ีก็จะสร้างความเจ็บปวดให้กับคนไข้ และอีกวิธีหน่ึงก็คือการใช้วัสดุปิดแผลซึ่งวัสดุปิดแผลแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันออกไปตามระดับคุณภาพและราคาของสินค้า ส่งผลให้การรักษาด้วยการใช้วัสดุปิดแผลจำกัดว่าด้วยเรื่องของราคา

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงปัญหาในการเข้าถึงการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพแต่ราคาสูง ด้วยเหตุน้ี ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดหาวัสดุท่ีนำมาใช้ทำวัสดุปิดแผลท่ีมีคุณภาพดีและราคาไม่สูง นั่นก็คือการนำคอลลาเจนจาก Eggshell membrane มาพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุปิดแผล