ตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภา ศักดิ์เข็มหาญ, จิราพัชร นามบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นราธิป คำโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีการนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้โดยตรงมากขึ้น โดยเฉพาะการนำความร้อนจาก

แสงอาทิตย์มาใช้ในเรื่องของการถนอมอาหารด้วยการตากแห้งทั้งในรูปของพืชผักและผลไม้ ไปจนถึงเนื้อสัตว์

(http://lovejack.wordpress.com/2010/09/14/การถนอมอาหารโดยวิธีตาก/) การนำพลังงานแสงอาทิตย์มา

ใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานความร้อนอาจใช้ได้โดยการรับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง หรือผ่านอุปกรณ์

ดูดรังสีอาทิตย์ และกักเก็บความร้อนซึ่งเรียกว่า ตัวเก็บรังสีจากอาทิตย์ (Solar Collector) แต่ปัญหาหลักของการ

ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ คือประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์สุริยะ (Solar Cell)

จะค่อนข้างต่ำ อีกทั้งราคาของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ยังขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดูดรังสีอีกด้วย

การทำให้แห้งเป็นวิธีหนึ่งของการถนอมอาหาร ซึ่งนิยมทำกันทั้งระดับชาวบ้านและอุตสาหกรรมมาช้านาน

แล้ว การทำให้แห้งมีหลายวิธี เช่น การตากด้วยแสงอาทิตย์ การอบแห้งด้วยลมร้อน และการอบแห้งแบบเย็นเยือก

แข็ง เป็นต้น (https://sites.google.com/site/khorngnganthnxmxahar/kar-thnxm-xahar/kar-freezedried) วิธีตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ จะมีความสะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลง โดยเฉพาะพลังงาน

แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนมาจากธรรมชาติที่ได้มาโดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย การตากแห้งโดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม เช่น การตากเนื้อ ปลา พืช ผักและผลไม้ จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง มีเชื้อจุลินทรีย์

แมลงวันตอมเป็นพาหะนำเชื้อโรค และทำให้เกิดหนอนขึ้นได้ เมื่อฝนตกหรืออากาศเย็น การตากอาจมีปัญหาเรื่อง

เชื้อรา เป็นเหตุให้เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้ผู้บริโภคอาจเจ็บป่วยได้ และได้มีการพัฒนาการอบแห้งโดยใช้ตู้อบแห้ง

จากแหล่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง

คณะผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะสร้างตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานและลด

ค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของการลงทุนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อนโดยใช้ระบบหมุน

วนภายในตู้ เพื่อลดระยะเวลาในการตากแห้งอาหาร นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของความสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน

ในอาหาร และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม