การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุจากไมซีเลียมของเห็ดและประสิทธิภาพของวัสดุเพาะจากฟางข้าวและซังข้าวโพดต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัชยา สิงห์คำ, รมิตา รักบัญชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นใยไมซีเลียมเห็ดภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดเป๋าฮื้อ และเห็ดหลินจือ ศึกษาอัตราส่วนการทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้วยฟางข้าวและซังข้าวโพด ซึ่งนำเห็ดแต่ละชนิดมาเพาะลงวัสดุที่มีอัตราส่วนระหว่างฟางข้าวต่อซังข้าวโพดเป็น 100:0 0:100 และ 50:50 ตามลำดับ หลังจากนั้นนำมาศึกษาสมบัติทางกายภาพ อันได้แก่ ลักษณะเส้นใย สี การกระจายตัว ค่าการซึมผ่านของอากาศ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี ตามลำดับ เพื่อหาอัตราส่วนของวัสดุเพาะและชนิดเห็ดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นไมซีเลียม และศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นไมซีเลียม ตามวิธีมาตรฐานของ ISO ประกอบด้วยน้ำหนักมาตรฐาน (ISO 536) ความต้านทานแรงดึง (ISO 1924) ความต้านทานแรงฉีกขาด (ISO 1974) และความต้านทานแรงดันทะลุ (ISO 2758) เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอัตราส่วนของวัสดุเพาะเชื้อเห็ดที่นำมาทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา เป็นแนวทางวัสดุที่นำมาทดแทนกระดาษโดยผลิตจากไมซีเลียมของเห็ด เพื่อนำไปประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษ และปรับปรุงข้อด้อยของบรรจุภัณฑ์กระดาษ