ขาเทียมจากเส้นพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิวัฒน์ นุ้ยพิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติเดช อ่อนละมัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขาฉันหายไปไหน...ความทุกข์ทรมานใจที่รู้ว่า

ตนต้องสูญเสียอวัยวะสำคัญของร่างกายเมื่ลืมตาขึ้นหลังจากการถู

กตัดขา

หากสามารถกำหนดชีวิตได้คงไม่มีใครที่อยากเป็นคนพิการขาขาด

หรือถูกตัดขา เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าจะรับความจริงที่เกิดขึ้นได้

และสิ่งสำคัญที่สุดที่เปรียบเสมือนชีวิตใหม่ของพวกเขาเหล่านั้นนั่นก็

คือ "ขาเทียม"

แต่ด้วยราคาสูงและต้องซื้อเปลี่ยนใหม่เพราะตัวขาเทียมมีการเสื่อ

มสภาพในทุกๆปี

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบช่วงเข่าใหม่ที่มีราคาถูกมีอายุการใ

ช้งานพอๆกับวัสดุที่มีราคาสูง สามารถหาสั่งทำได้ง่าย