ระบบชำระเงินด้วยวิธีการรู้จำภาพสินค้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัทรา ไร่รัตน์, กรวิทย์ ภูเฉลียว, ณัฐกฤตา นาสมไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รมิตา พิมพะไสย์, วิทูลย์ ดอนพรทัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบชำระค่าสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ได้รับการพัฒนาให้มีความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วในการบริการ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการอ่านข้อมูลและคำนวณราคาสินค้า การที่ใช้เครื่องอ่านบาร์โคด เป็นวิธีการที่มีการใช้งานในร้านสะดวกซื้อโดยทั่วไป ถึงแม้จะว่าจะมีความถูกต้องสูง แต่จะต้องเสียเวลาในการอ่านรหัสสินค้าทุกชิ้น ไม่สามารถอ่านข้อมูลสินค้าพร้อมกันได้ มักพบเห็นกรณีดังกล่าว ในร้านสะดวกซื้อ ที่มีการขายสินค้าในช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้ซื้อสินค้า ต้องรอเพื่อชำระเงินเป็นเวลานาน หรือผู้ขายเร่งรีบจนอาจจะความผิดพลาดในการคำนวณราคาสินค้า โดยเฉพาะการชำระเงินในร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

การตรวจจับวัตถุ (object detection) เป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการรู้จำภาพวัตถุและค้นหาวัตถุในภาพ สามารถตรวจหาวัตถุในภาพหลายวัตถุพร้อมกันได้ หากนำการตรวจจับวัตถุมาใช้ในการตรวจหาสินค้าที่นำมาชำระเงิน และอ่านข้อมูลสินค้าทั้งหมดพร้อมกันได้ในเวลาที่รวดเร็ว จะทำให้การใช้เวลาในการชำระเงินลดลง

ผู้พัฒนาจึงนำ การตรวจจับวัตถุ มาใช้ในการชำระเงินและคำนวณราคาสินค้า ซึ่งจะเกิดความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลและการคิดเงิน ในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน