ผลของสารอาหารต่อการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีน และการต้านอนุมูลอิสระของไข่น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อลีนา แซ่เตีย, กุญช์ญาณ์ ตั้งปัญญพัฒน์, ชญานิน เสริฐวาสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพร สุดบนิด, ศศิธร เยื่อใย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสาขาชีววิทยาเรื่องผลของสารอาหารต่อการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีน และการต้านอนุมูลอิสระของไข่น้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารอาหารที่ต่างชนิดกันต่อคุณภาพการเจริญเติบโตของไข่น้ำ โดยสารอาหารที่ใช้คือ ปุ๋ยคอก มูลไส้เดือน และน้ำหมักปลา จากนั้นนำไปหาน้ำหนักแห้งเพ่อดูการเจริญเติบโต หาปริมาณโปรตีน และการต้านอนุมูลอิสระของไข่น้ำ