การเพิ่มประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพด้วยสารเติมแต่งในการดูดซับแก๊สเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต ผาอ่อน, มีนา อุเหล่า, ปิลันธกานต์ พลอยอ่ำศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาการขนส่งผลไม้ที่ใช้ระยะเวลานาน จึงทำให้ผลไม้ที่ใกล้สุกปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมาเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสุกของผลไม้ให้เร็วขึ้นและส่งผลให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย จึงส่งผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องการวางจำหน่ายตามท้องตลาดเป็นอย่างมาก กลุ่มผู้พัฒนามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงทำการศึกษาการผลิตแผ่นฟิล์มชีวภาพจากองค์ประกอบของต้นกล้วย เพื่อนำมาปรับใช้แทนพลาสติกในการห่อผลไม้ โดยนำมาเพิ่มสารเติมแต่งได้แก่ กรดโอเลอิก, กลีเซอรอล และซีโอไลต์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วยเพิ่มคุณสมบัติการดูดซับแก๊สเอทิลีนให้กับแผ่นฟิล์ม เพื่อชะลอการสุกของผลไม้ให้เกิดช้าลง นอกจากนี้ แผ่นฟิล์มยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย