การสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอทจากซังข้าวโพดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิลา สังข์สุวรรณ์, พิชชาพร บุญมารักษ์พันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่มาจากโรคทางพันธุกรรมและโรคที่มีมากเป็นอันดับต้นๆได้แก่โรคมะเร็ง โดยรังสีวินิจฉัยถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการวินิจฉัยทางการแพทย์ในปัจจุบันของโรคมะเร็ง จากการตรวจดูเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ผิดปกติผ่านการสร้างภาพทางรังสี ซึ่งมีข้อจํากัด เช่น มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจส่งผลกระทบต่อเซลล์ข้างเคียง ดังนั้นจึงเกิดการริเริ่มความคิดในการสังเคราะห์คาร์บอนควอนตอมดอทในการส่งยาเข้า สู่เซลล์เพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายต่อเซลล์ข้างเคียง โดยมาจากสารสกัดธรรมชาติซึ่งช่วยลดต้นทุน โดยสารสกัดธรรมชาติที่ใช้ในที่นี้คือสารสกัดจากซังข้าวโพดเนื่องจาก ข้าวโพด เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย จึงทำให้สามารถหาซังข้าวโพดได้ง่าย ต้นทุนต่ำ และเป็นการนำชีวมวลเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย และจุดเด่นของการสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนจากซังข้าวโพด ซึ่งเป็นวัสดุระดับนาโนจากชีวมวลเหลือ จากเกษตรกรรมนํามาหมุนเวียนใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยนํามาเป็นสารตั้งต้นใน อุตสาหกรรมการผลิตอนุภาคคาร์บอน ทั้งนี้โครงสร้างหลักของซังข้าวโพด คือกลุ่มของลิกโนเซลลูโลส ที่ประกอบด้วยเซลลูโลส 39.35% เฮมิเซลลูโลส 22.90%และ ลิกนิน 15.85% ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการปรับสภาพและแยกองค์ประกอบจะเป็นอนุภาคคาร์บอนที่ดี