การสังเคราะห์ตัวดูดซับสารสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอะลูมิโนซิลิเกตโดยใช้เจลาตินเหลือใช้เป็นสารเเม่เเบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ หงษ์บิน, ศิณิศตา เหล็กใหล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์, อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์