เทปพันกิ่งชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดโรคกรีนนิ่งในพืชตระกูลส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานันท์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์, ฐานพัฒน์ ลิบประเสริฐ, พิรกาญจน์ เชื้อวงษ์บุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยรัตน์ แสงเดือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทปพันกิ่งชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดโรคกรีนนิ่งในพืชตระกูลส้ม เพื่อศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์เทปพันกิ่งชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดโรคกรีนนิ่งในพืชตระกูลส้มจากแป้งมันสำปะหลัง และแป้งข้าวเหนียว กับสารละลายกลีเซอรอล มีวิธีการทำโดยนำแป้งมันสำปะหลังผสมกับแป้งข้าวเหนียวในอัตราส่วน 3 แบบ รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 3 ตัวอย่าง ขั้นตอนต่อไปนำตัวอย่างแต่ละตัวมาทำเป็นสารละลายแป้ง หลังจากนั้นผสมกับสารละลายกลีเซอรอลเพื่อนำไปขึ้นรูปเป็นเทปและทายาปฏิชีวนะแอมพิซิลินเคลือบแผ่นเทป