ระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชพล หัสถาพันธ์, ธีรทัศน์ วนนุรักษ์สกุล, นราวิชญ์ มิตรดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะภาพมีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการทดแทนพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยมีการใช้แผงโซลาเซลล์เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีการทดลองอยู่2รูปแบบ คือ แบบแรกทดลองโดยใช้ค่าความเข้มแสงเป็นเกณฑ์ในการทำงานของหลอดไฟ ในช่วงเช้าจะมีความเข้มแสงมากจึงทำให้หลอดไฟดับ แต่เมื่อตกเย็นความเข้มแสงจะน้อยจึงทำให้หลอดไฟติด และแบบที่สอง เป็นการใช้ระยะทางเป็นเกณฑ์ เมื่อเราเข้าใกล้ในระยะที่กำหนดจึงทำให้หลอดไฟติด และเพื่อเราออกนอกระยะจึงทำให้หลอดไฟดับเป็นต้น