ทฤษฎีการหามุมที่น้อยที่สุดในการแตกแขนงของหลอดเลือด เพื่อเป็นการทำให้ค่าการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากแรงเสียดทานมีค่าน้อยที่สุด เพื่อทำในการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธีณัฐ ตาลแสน, ธนกฤต วาศุกรี, นันท์นภัส เรืองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสรัฐ ขันติกุล, หทัยชนก ขันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์"ทฤษฎีการหามุมที่น้อยที่สุดในการแตกแขนงของหลอดเลือด เพื่อเป็นการทำให้ค่าการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากแรงเสียดทานมีค่าน้อยที่สุด เพื่อทำในการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดมีประสิทธิภาพมากที่สุด"ได้ดำเนินการโดยมีจุดหมาย เพื่อศึกษามุมของหลอดเลือดที่มีการแตกแขนงออก มากระทำต่อหลอดเลือดเดิม จากปัญหา หนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนเป็นอันดับต้นๆของโลกคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด (โรค CADs หรือ Coronary Artery Disease / Coronary Heart Disease) เป็นกลุ่มของโรคที่แสดงความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจและส่งผลต่อการไหลเวียนปริมาณเลือดไปเลี้ยงยังกล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมอง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการเกิดภาวะลิ่มเลือด ไขมันสะสมและอุดตันของเลือด ในประเทศของเรามีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เฉลี่ยแล้วมากถึง 60,000ราย และในปัจจุบันยังมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้สนใจที่จะศึกษาหามุม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้ในด้านการแพทย์ในคือการสร้างอวัยวะเทียมของหลอดเลือด จากการสร้างแบบจำลองของหลอดเลือด โดยนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต้านทานของหลอดเลือด (Derivation of Hagen-Poiseuille equation) และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง สมบัติทางตรีโกณมิติ, การหาอนุพันธ์ และความรู้อื่นๆทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับปัจจุบันและได้รับการตรวจสอบแก้ไขการพิสูจน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น