ทฤษฎีการหารัศมีวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ที่มีวงกลมรัศมีต่างกันสามวง สัมผัสนอกกับวงกลมแนบในและสัมผัสกับอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา เจริญสุข, กวินธิดา คำรักษ์, สุวีรา ขันธวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยชนก ขันติกุล, โสรัฐ ขันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “ทฤษฎีการหารัศมีวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ที่มีวงกลมรัศมีต่างกันสามวงสัมผัสนอกกับวงกลมแนบใน และสัมผัสด้านกับอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหาความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมใดๆ เมื่อมีวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม และมีวงกลมรัศมีต่างกันสามวงสัมผัสนอกกับวงกลมแนบใน และสัมผัสด้านกับอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ และยังพิสูจน์ทฤษฎีการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ เมื่อมีวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ที่มีวงกลมรัศมีต่างกันสามวงสัมผัสนอกกับวงกลมแนบใน และสัมผัสด้านกับอีกสองด้าน