วัสดุดูดซับน้ำมันจากเปลือกส้มโอที่เป็นฟองน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสุตา อัคเนตร, ปภาวรินทร์ พรคงเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีเหตุการณ์การรั่วไหลของน้ำมันในแหล่งน้ำต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะสร้างแผ่นดูดซับน้ำมันที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีประสิทธิภาพดี ต้นทุนต่ำ และนำวัสดุเหลือใช้ซึ่งก็คือ เปลือกส้มโอ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นโครงงานนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ์แผ่นดูดซับน้ำมันที่เป็นฟองน้ำจากเปลือกส้มโอ โดยจะศึกษาโครงสร้างที่ได้ ทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันบนน้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ของแผ่นดูดซับ