รถสำรวจอัจฉริยะ เพื่อศึกษาระบบ IoT และ ปัญญาประดิษฐ์ ในการสำรวจเชิงภูมิศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมวิทย์ เกตุแก้ว, พีรกานต์ ยู, ไอริณ อินทรทัต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัทมาพร ณ น่าน, นันทา ศรีเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณมาก อาทิ ข้อมูลทางกายภาพ ลักษณะพื้นผิวของพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำไปศึกษาต่อในเชิงภูมิศาสตร์และด้านอื่นๆ จึงต้องทำการส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือหุ่นยนต์ เข้าไปทำหน้าที่แทนมนุษย์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงประดิษฐ์ รถสำรวจอัจฉริยะ (Geo-Surveillance Car) ขึ้น โดยการใช้โครงสร้างล้อรถแบบ Rocker-Bogie ซึ่งมีศักยภาพในเคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบกว่าโครงสร้างล้อรถ 4 ล้อที่ใช้งานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาโครงสร้างของรถที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนที่บนพื้นที่ลักษณะต่างๆ

จากการศึกษาพบว่า รถสำรวจ ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่บนพื้นที่ลักษณะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความยาวขาร็อคเกอร์ (Rocker) เท่ากับ 18 เซนติเมตร ซึ่งทำให้รถมีโครงสร้างที่สมดุล และมีระยะระหว่างข้อต่อที่ตัวรถ ถึงจุดหมุนของขาบูกี้ (Bogie) เท่ากับ 6.5 เซนติเมตร ซึ่งทำให้ขาบูกี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ในขณะที่ยังคงความสามารถในการรักษาสมดุลในการเคลื่อนที่อยู่ได้ นอกจากนี้ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่รถสำรวจใช้ในการเคลื่อนที่บนพื้นที่ลักษณะต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างและส่วนประกอบของต้นแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานรถสำรวจในสถานการณ์ต่างๆ และได้มีการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ในการรับส่งรูปภาพพื้นดินที่ถ่ายจากกล้อง ESP32-cam แล้วนำมาประมวลผลโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดจำแนกชนิดของดิน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา หรือนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆต่อไปได้