การพัฒนาเครื่องตรวจวัดโรคเบาหวานทางลมหายใจโดยใช้บอร์ด arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรชัช นรกิจวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่การตรวจคัดกรองยังมีข้อจำกัดในผู้ป่วยบางประเภทเช่น ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ หากเราสามารถเพื่มทางเลือกสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในการตรวจคัดกรองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้เพียงลมหายใจของผู้ป่วยอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกที่จะตรวจในรูปแบบเดิม โดยการตรวจโรคผ่านทางลมหายใจสามารถนำไปพัฒนาในการตรวจหาโรคอื่นได้อีกในอนาคต

โดยปกติแล้วในตัวของคนเรามีฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลิน ซึ่งตัวฮอร์โมนชนิดนี้มีหน้าที่ในการย่อยนำ้ตาลกลูโคสในเลือดเพื่อดูดซึมไปเป็นพลังงาน แต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ หรือไม่สามารถใช้ได้แบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ร่างกายไม่ได้รับพลังงานจากกลูโคส จึงดึงไขมันมาใช้แทน ซึ่งคีโตซิสจะทำหน้าที่เผาพลาญไขมันให้กลายเป็นพลังงาน และตับจะปล่อยสารคีโตนเช่น อะซิโตนออกมา ซึ่งตัวอะซิโตนจะมีกลิ่นคล้ายผลไม้ ซึ่งจัดเป็นสารประกอบในนำ้ยาล้างเล็บ โดยจะมีกลิ่นปากคล้ายนำ้ยาล้างเล็บ หรือกลิ่นคล้ายผลไม้หวาน ซึ่งเป็นสัญญาณของการป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีนำ้ตาลในเลือดสูง ซึ่งเมื่อคีโตนมีปริมาณเพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเป็นกรดต่อเลือด และอาจเป็นพิษและอันตรายต่อร่างกาย ในภาวะนี้จะเรียกว่า ภาวะคีโตซิส

หากเราสามารถที่จะวัดค่าระดับอะซิโตนที่ถูกปล่อยออกมาจากลมหายใจผ่านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และประมวลผลค่าออกมาได้ทันทีจะทำให้ผู้ป่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร ซึ่งอาจจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยประเมินอาการและแนวทางการรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้ต่อไป