การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพไม้แขวนที่พับได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิตพล จิรุภัณฑ์สวัสดิ์, พันธุ์ธัช ปานนิล, ชญาณิน ฉายสิริพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่ไม้แขวนตามท้องตลาดบางขนาดไม่สามารถใช้กับเสื้อผ้าบางขนาดทำให้เสื้อผ้ายืดและหย่อนเราจึงประดิษฐ์ไม้แขวนเสื้อที่สามารถทำให้เสื้อผ้ามีการยืดและหย่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้