การพัฒนาชุดตรวจสอบโลหะหนักในน้ำ (Heavy Metal Test Kit : HMT-Kit) จากอนุภาคซิลเวอร์นาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริษรา งามจิตต์เอื้อ, กอบสกุล บุญรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัฒน์ ขันใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนรูปร่างต่างๆ และพัฒนาเป็นชุดตรวจสอบโลหะหนักในน้ำ (HMT- Kit) จากอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ ขั้นแรกสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนรูปร่างที่แตกต่างกันจากซิลเวอร์ไนเตรต ต่อมาศึกษาสภาวะที่เหมาะสมจากการผสมอนุภาคที่สังเคราะห์ได้ และขั้นสุดท้ายพัฒนาเป็นชุดตรวจสอบโลหะหนักในน้ำ โดยศึกษาชนิดของโลหะหนัก ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล แมงกานีส ทองแดง โคบอลต์ และหาขีดจำกัดของการตรวจวัด โดยใช้ความเข้มข้นของโลหะหนักเป็น 20, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.3125, 0.15625 ppm จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer และ Transmission Electron Microscopy (TEM) ผลการศึกษา พบว่า สามารถสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนรูปร่าง sphere, plate และ rod ซึ่งมีความยาวคลื่นสูงสุดที่ 390, 710 และ 410 nm ตามลำดับ และจากการศึกษาการตรวจสอบโลหะหนัก พบว่าสารละลายสามารถตรวจสอบโลหะหนัก ที่มีความเข้มข้นในช่วง 0.15625 - 20 ppm