การศึกษาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วยหลักการกัลวานิก จากการสังเคราะห์ซิลิกาที่ได้จาก ขี้เถ้าชานอ้อยทาเป็นขั้วแอโนด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติยาภรณ์ ก้อมมณี, อรปรียา สีทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตวรรษ ทัดมาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วยหลักการกัลวานิก จากการสังเคราะห์ซิลิกาที่ได้จากขี้เถ้าชานอ้อย ทำเป็นขั้วแอโนด มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ซิลิกาทำเป็นขั้วแอโนดในหลักการกัลวานิก และศึกษาค่าความต่างศักย์ของขั้วแอโนดด้วยหลักการกัลวานิก โดยการนำชานอ้อยที่เตรียมไว้ แช่ด้วยกรด HCl แล้วนำไปเผาให้เป็นขี้เถ้าชานอ้อย และนำขี้เถ้าที่ได้ผ่านกระบวนการรีฟลักซ์เพื่อให้ได้ซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นนำไปทำขั้วแอโนดโดยการใช้น้ำยางที่ผ่านการปรับปรุงเป็นสารยึดเกาะ แล้วสร้างเซลล์กัลวานิกอย่างง่ายเพื่อวัดค่าความต่างศักย์จากขั้วที่เกิดขึ้น