EyeCareYou - แพลตฟอร์มทำนายระยะภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โซฮารา มะหะหมัด, อานัส สุยี, ภริม บุญเพิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภา บุญธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นภาวะแทรกซ้อนอันดับหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงผิดปกติ

มีผลท าให้เส้นเลือดตรงจอประสาทตาได้รับความเสียหายเพียงแต่ผู้ป่วยเองมักไม่รู้สึกถึงความผิดปกติของดวงตาในระยะแรกที่

เผชิญกับโรคเบาหวาน ด้วยความไม่รู้ตัวจึงส่งผลให้ขาดการตรวจตาและไม่ได้รับการรักษาอย่างที่ควร เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรค

แทรกซ้อนรุนแรงอื่นๆ ตามมา และอาจน าไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ในที่สุด โดยปกติแล้วผู้ป่วยเบาหวานควร

ได้รับการตรวจจอประสาทตาเพื่อตรวจสอบภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลน

จักษุแพทย์แม้ว่าในกรุงเทพและปริมณฑลมีจักษุแพทย์ค่อนข้างเพียงพอ แต่ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบชนบทยังคง

ขาดแคลนอยู่ ทางผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อช่วยวิเคราะห์และวินิจฉัยระยะภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

ของผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน EfficientNetV2B3 โดยมีความแม่นย าในจ าแนก

ระหว่างผู้ป่วยที่มีค่าท านายโรคเบาหวานขึ้นตาเป็นบวก (มีโรค) และเป็นลบ (ไม่มีโรค) อยู่ที่97.29 % และ,มีค่าความแม่นย าใน

การท านายระยะของโรคที่ 77.28% แล้วจึงน าไปพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับการท านายและวิเคราะห์ระยะของภาวะเบาหวาน

ขึ้นจอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา