AI เฝ้าระวังและตรวจสอบอาการผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ ศรีสุนทรเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเตียงเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ด้วย Fer model มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยติดเตียงได้ทันเวลา 2) ศึกษาการทำงานของ AI ในการตรวจจับใบหน้าและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย 3) สร้างต้นแบบและการพยากรณ์เหตุการณ์ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเตียง 4) แจ้งเตือนสถานการณ์ของผู้ป่วยติดเตียงให้แพทย์และพยาบาลทราบผ่านระบบ ดำเนินการศึกษาและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาสำหรับการสร้างนวัตกรรม ศึกษาข้อมูลโมเดลการตรวจสอบใบหน้าใน 6 อารมณ์คือ ความสุข ความโกรธ ความเศร้า ขยะแขยง ความกลัวและ หน้าตาที่ปกติ เก็บข้อมูลเพื่อนำมาทำการเทรนข้อมูลใบหน้าจำนวน 500 รูปแบบ พัฒนาระบบและออกแบบหน้าจอด้วยภาษาไพทอน 3.0 ด้วยโปรแกรมpycharm

ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงงานคือ สามารถตรวจสอบและเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเตียงเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ได้จริง มีประสิทธิภาพในการตรวจคนไข้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มีความปลอดภัยในการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และมีระบบการจัดการผู้ป่วยติดเตียงที่ดี